Bulgaria Ankylosing spondylitis society in Bulgaria

location Bulgarian Ankylosing Spondylitis
Patient Society,
Dianabad 9-5-20, Izgrev
BL- Sofia 1172

Phone (+359) 878 95 74 42